Boj za uzákonění realitní koncese

 Předpoklady pro implementaci Koncesního práva na realitní trh

Bc. Kristýna Ishihara

Obsah


Úvod
1.1.Cíl assignmentu
2. Základní charakteristika organizace .
2.1. Směrnice pravidel pro vzdělávaní realitních makléřů v rámci testování a školení RE/MAX
2.1.1. Upřesnění pojmů
3. Popis současné situace
3.1. Požadované a běžné služby realitní odbornosti
4. Předmět legislativního návrhu – predikce cílového stavu
4.1. Preambule
4.2. Odborná způsobilost
5. Identifikace použitých metod a analýz
5.1. SLEPT analýza
5.1.1. Sociologický faktor
5.1.2. Legislativní faktory
5.1.3. Ekonomický faktor
5.1.4. Politické faktory
5.1.5. Technologické faktory
5.2. Metoda MAP
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
6. Analýza očekávání a zpětné vazby „stakeholders“
7. Diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí formou SWOT
7.1. Silné stránky
7.2. Slabé stránky
7.3. Příležitosti
7.4. Hrozby
9. Model budoucího stavu
9.1. Koncepce zásahu do firemních systémů
10. Závěr
11. Seznam použité literatury:
     Seznam použitých zkratek:

 

Úvod


V současné době působím jako ředitel realitní kanceláře jedné z mnoha franšíz společnosti RE/MAX. Každá kancelář - franšíza drží licenci, která ji opravňuje používat desítky let prověřené know-how, systém vzdělávání, po jehož úspěšném absolvování se makléř může stát certifikovaným realitním makléřem dle celoevropsky uznávané normy CRM ISO 17024. Tato síť realitních kanceláří – franšízantů a jimi řízených realitních makléřů s živnostenským oprávněním dle českého práva je v této době největší na trhu České republiky co do počtu poboček a její informační sítě nabídek a poptávek nejen z ČR ale i v celé Evropě. Franšízantem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela s RE/MAX ČR smlouvu o franšíze a je oprávněna užívat patentovou koncepci a ochranné známky RE/MAX při činnosti své franšízové realitní kanceláře.
Podnikatel, který se rozhodne zakoupit franšízu musí počítat s tím, že bude podroben mnohadenním profesionálním školením se zapojením do procesu a programu celoživotního vzdělávání RE/MAX.
Aktuálně působí na českém trhu celkem 125 poboček ve všech regionech.
Co vyvolává otázku nové legislativní úpravy? Potřeba principielně chránit právní zájmy prodávajících a kupujících v době neexistujících mantinelů volné ruky trhu, regulace a vágní právní garance v případě porušení ustanovení smluvních vztahů zejména pak prevence před zpronevěrou statků či povinnost pojištění v případě pochybení.“
Cílem mé práce bude vyhodnocení podmínek pro implementaci a následného vlivu potřebných změn v české legislativě, která spočívá v možnostech zavedení a uplatnění „obligatorní koncese“ pro provozování realitní činnosti a povinného pojištění jednotlivých podnikatelských subjektů podnikajících na realitním trhu jako realitní poradci a další zprostředkovatelé, kteří zprostředkovávají nákup a prodej nemovitostí či postupují informace k realizaci realitního obchodu.
Jako člověk chystající se pustit v tomto roce do „diskuse“ a prosazování o tuto potřebnou změnu či souvisejících změn provedu v následujících kapitolách návrhy zhodnocení účelnosti a opodstatněnosti této změny s dopadem a jejím vlivem na ekonomiku celého našeho franšízového systému.
 

1.1.Cíl assignmentu

Cílem práce je vytvořit základní koncept, legislativní rešerši pro jednotlivé organizační a kvalifikační předpoklady, stanovit priority pro analýzu změny a také pokusit se stanovit a formulovat odpovídající závěry pro další diskusi, směrování záměru, vlastní oponenturu předmětu legislativní změny a jejího dalšího uchopení pro možnosti uplatnění v praxi. Dalším z dílčích cílů této práce je expirace poznatků z každodenní praxe do teoretických závěrů - případně výsledků, které mají vytvořit zákonné předpoklady pomoci celé naší síti RE/MAX a potažmo všem realitním kancelářím kvalitativně nově a věrohodně zákonným způsobem získat odpovídající podíl na trhu.
 

2. Základní charakteristika organizace


Franšízy společnosti RE/MAX jsou děleny na 125 nezávisle řízených kanceláří se statutem „živnostenského oprávnění a certifikací aktivních makléřů.“ Nyní je v síti celkem 1000 certifikovaných realitních makléřů a smluvně je zalistováno v našem systému IS RE/MAX a zároveň veřejně prostřednictvím našich webových stránek nabízeno celkem 15 052 nemovitostí k pronájmu a k prodeji. Jednotlivé regiony se dělí na „area A“ a „area B“, které mají na starosti dva regionální manažeři a ještě vyšší instancí je centrála sídlící v Praze. V jednotlivých pobočkách je standardně řízení vykonáváno buď přímo franšízantem nebo pak ředitelem. Hierarchicky níže je manažer týmu, dále pak mentor a pod ním jsou situováni jednotliví realitní makléři.
Níže si dovoluji připojit hierarchické schéma a požadované kvalifikační a znalostní předpoklady pro vykonávání dané pozice v síti.

graf3

Každý, kdo si zakoupí licenci k provozování realitního poradenství pod značkou RE/MAX je povinen splnit x kritérií nařízené centrálou, mezi kterými jsou zejména:

 • vzhled a umístění kanceláře
 • označení kanceláře
 • branding na automobilech
 • billboardy
 • zázemí obchodních prostor

Protože se skutečně nesmí jednat o tzv., garážové podnikání“, existuje zde controlling v podobě pravidelných centrálně řízených auditů zaměřených na způsob řízení kanceláře, dodržování směrnic, správného reportingu, vedení účetnictví, kvalitu právních služeb a neposlední řadě marketingu jednotlivých kanceláří, kde je třeba dodržovat interní design manuál.

2.1. Směrnice pravidel pro vzdělávaní realitních makléřů v rámci testování a školení RE/MAX


Každý, kdo se rozhodne stát realitním makléřem a nezávisle podnikajícím subjektem na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami a smluvně se zaváže franšízantovi pod značkou RE/MAX, je povinen splnit a následně pak plnit tato pravidla:

 •  Nový spolupracovník musí absolvovat 4 denní školení zaměřené na realitní právo, Procesy realitního makléře, Ekonomika a finance, Informační technologie.
 •  Partner přistupující z konkurenční realitní kanceláře je povinen se účastnit alespoň jednoho dne tohoto školení, kde na závěr tohoto dne absolvuje rozřazovací test. Pokud v testu partner prokáže dostatek znalostí a uspěje na pozici Certifikovaný makléř 1. Stupně, pak po dohodě s franšízantem není povinen se zbývajících třech dnů školení účastnit.
 •  Pokud se nový partner nezúčastní povinného školení nejpozději v poslední den stanovené tříměsíční lhůty od podpisu smlouvy s franšízantem, pak bude neprodleně odpojen od informačního systému Maxis (dále také „ISM“), který umožňuje partnerovi inzerovat a veřejně se prezentovat na Internetu v externím a po získání dalších oprávnění i ve vnitřním webovém rozhraní ISM RE/MAX.
 •  Uchazeč má právo test opakovat libovolně krát, ale lhůta pro úspěšné složení testu nesmí přesáhnout 3 měsíce od podpisu smlouvy s franšízantem.
 •  V profilu každého makléře na oficiálních webových stránkách společnosti RE/MAX je vždy uvedena informace o dosažené pozici v rozřazovacím testu.
 •  Pro zajištění kvality znalostí realitních makléřů v síti, musí každý partner absolvovat ověřovací test, kde obhajuje své znalosti
 •  Pro pozici Certifikovaný makléř 1. stupně je lhůta pro ověřování znalostí stanovena na 1 rok od posledního úspěšného složení testu
 •  Pro pozici Certifikovaný makléř 2. stupně je lhůta pro ověřování znalostí stanovena na 2 roky od posledního úspěšného složení testu
 •  Pro pozici Certifikovaný makléř normy ISO (CRM ISO) je lhůta pro ověřování znalostí stanovena na 3 roky od posledního úspěšného složení testu před nezávislou komisí
   

2.1.1. Upřesnění pojmů

Certifikovaným makléřem 1. stupně se rozumí prodejní partner, který v testu prokázal požadované minimum znalostí.
Certifikovaným makléřem 2. stupně se rozumí prodejní partner, který uskutečnil 5 transakcí (prodej nebo pronájem) evidovaných v systému RAMS a v testu prokázal znalosti požadované pro tuto pozici.
Certifikovaným makléřem ISO se rozumí prodejní partner, který úspěšně složil zkoušku před nezávislou komisí podle evropské normy ISO.

3. Popis současné situace

Z hlediska nulové právní úpravy je současný stav chování subjektů v podnikatelském prostředí realitního sektoru na tuzemském trhu velice tristní. Česká republika je již od roku 2004 členem Evropské unie, kde v současné době platí pro země jako je Belgie, Dánsko, Německo, Francie, Irsko, Rakousko, Švédsko a Norsko jasně upravené podmínky státními předpisy, za kterých mohou obchodníci s nemovitostmi provozovat svou živnost.
Implementace komunitárního práva do české legislativy nebyla a není předmětem legislativních prací vlády ČR. Proč nejsou dodržovány úmluvy implementace Směrnic, Nařízení či doporučení v tomto „oboru podnikání“ není předmětem této práce, není součástí následné SWOT analýzy a není předmětem dalšího komentáře.

Naproti této „legislativní nouzi“ další otázkou může být minimální požadované vzdělání? V České republice neexistují doslova žádná omezení, žádný požadavek na odbornost pro výkon činnosti, kvalifikace či dosažené vzdělání. Asociace realitních kanceláří se již 20 let snaží bezúspěšně zavést realitní koncesi na český trh, jako kvalifikační předpoklad pro znalostní činnost realitního makléře. Zatímco z průzkumu, který uskutečnila CEPI (Evropská rada realitních živností) je v zemích jako Belgie, Španělsko, Francie, Itálie, Irsko a Rakousko zapotřebí k vykonávání správce nemovitostí dosažení vysokoškolského titulu nebo alespoň osvědčení o nástavbovém studiu.
 

3.1. Požadované a běžné služby realitní odbornosti
Mezi požadovaná kritéria patří:

 • Podpis smlouvy o poskytování realitních služeb
 • Profesionální fotodokumentace nemovitosti
 • Zpracování fotografií pro inzerci a jejich zapatentování
 • Zanesení dat do inzerce do 24 hodin po podpisu smlouvy o poskytování realitních služeb
 • Párování nabídky s poptávkami v MLS systému
 • Párování s vlastními poptávkami kanceláře
 • Výroba letáků podporující prodej nemovitosti – lokální marketing prodeje
 • Vklad nabídky na nejsledovanější realitní servery
 • Umístění nabídky do vývěsky kanceláře
 • Kontaktování klienta, informace o situaci ohledně prodeje nemovitosti
 • Inzerce v tisku
 • Umístění plachty na nemovitost, která označuje, že je nemovitost na prodej či k pronájmu
 • Distribuce letáků, marketing prodeje lokální
 • Aktualizace na serverech, kde se aktivně inzeruje
 • Kontaktování klienta, vyhodnocení situace
 • Zasílání nabídky e-mailem klientům databáze kanceláře
 • Kontrola poptávek
 • Umístění inzerce i na neplacené servery
 • Aktualizace marketingu prodeje nemovitosti
 • Kontakt klienta, vyhodnocení situace
 • Kontrola párování poptávek
 • Vyhodnocení čtyř týdnů prodeje
 • Zajištění prohlídek prodávané nemovitosti s potencionálními zájemci
 • Zajištění protokolu o každé uskutečněné prohlídce
 • Zajištění tištěné prezentace nemovitosti na prohlídku s potencionálními zájemci
 • Zajištění dohody o složení blokovacího depozita
 • Vklad depozita do 24 hodin na depozitní účet u zvolené banky
 • Vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní advokátem
 • Vypracování smlouvy kupní advokátem
 • Zajištění financování přes seriózní banku
 • Zajištění úvěrové smlouvy
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí, katastrální mapy
 • Zajištění ověření podpisů prodávajících a kupujících u notáře
 • Vypracování smlouvy o úschově u advokáta
 • Podání na katastr nemovitostí návrh na vklad zástavní smlouvy
 • Podání na katastr nemovitostí návrh na vklad kupní smlouvy
 • Dodání listu vlastníka a ověřenou kupní smlouvu do banky
 • Uvolnění peněz z úvěru do advokátní úschovy
 • Vypracování předávacího protokolu
 • Sledování řízení o převodu vlastnického práva na katastru nemovitostí
 • Předání nového listu vlastníka a předání nemovitosti kupujícímu na základě
 • předávacího protokolu
 • Zajištění znaleckého posudku pro uhrazení daně z převodu nemovitosti
 • Vypracování daňového přiznání - daň z převodu nemovitosti a podání na příslušný
 • finanční úřad
 • Pomoc s převody médií (elektroměr, plynoměr, vodoměr)

Věk: Způsobilost k právním úkonům (18 let – bez omezení)
Vzdělání: Ukončené vzdělání na střední škole s maturitou
Znalost jazyka: Anglický jazyk

Současná doba a běžná kritéria:

 • Smlouva o poskytování realitních služeb se běžně nepodepisuje, klient nemá ustanovena žádná pravidla chování ze strany realitní kanceláře
 • Fotodokumentace nemovitosti zdaleka ne vždy profesionální
 • Zpracování fotografií pro inzerci a jejich zapatentování je dogma zpravidla pro velké realitní sítě
 • K zaneseni dat do inzerce dochází bez podpisu smlouvy o poskytování realitních služeb nebo i bez dovolení majitele nemovitosti
 • Párování nabídky s poptávkami v MLS systému v tuzemsku prakticky neexistuje
 • Párování s vlastními poptávkami kanceláře je efektivně možné pouze u velkých franšízových celků
 • Výroba letáků podporující prodej nemovitosti – lokální marketing prodeje je pro malé kanceláře velkým nákladem a v 3% provizi a nižší není prostor pro tuto službu
 • Vklad nabídky na nejsledovanější realitní servery je často konáno bez smlouvy o poskytování realitních služeb a informace o nemovitosti nemusí být vždy pravdivé, majitel nemovitosti se nemá jak hájit, kanceláře si mezi sebou nabídku dokonce odcizují nebo nabízejí nemovitost každá za jinou prodejní cenu. V neposlední řadě se běžně stává, že realitní makléři se vydávají za majitele a veřejně tak klamou kupce
 • Umístění nabídky do vývěsky kanceláře, pokud vůbec kancelář nějakou má
 • Kontaktování klienta, informace o situaci ohledně prodeje nemovitosti se děje málokdy
 • Inzerce v tisku je velice nákladná, mohou si ji dovolit pouze velké kanceláře, kde je sjednána adekvátní provize
 • Umístění plachty na nemovitost, která označuje, že je nemovitost na prodej či k pronájmu konají zejména franšízy
 • Distribuce letáků, marketing prodeje lokální opět konají především franšízy
 • Zasílání nabídky e-mailem klientům databáze kanceláře je otázkou, zda si kancelář vůbec databázi vede
 • Umístění inzerce i na neplacené servery
 • Zajištění prohlídek prodávané nemovitosti s potencionálními zájemci
 • Zajištění protokolu o každé uskutečněné prohlídce kanceláře většinou vůbec neznají
 • Zajištění tištěné prezentace nemovitosti na prohlídku s potencionálními zájemci je zajišťováno spíše méně než více
 • Zajištění dohody o složení blokovacího depozita by měla být povinnost
 • Vklad depozita do 24 hodin na depozitní účet u zvolené banky by měla být opět povinnost
 • Vypracování smlouvy o smlouvě budoucí kupní advokátem by měla být opět povinnost
 • Vypracování smlouvy kupní advokátem je bezpečnější, protože advokát je zapsán v ČAK a musí být pojištěn
 • Zajištění financování přes seriózní banku není nijak limitováno
 • Zajištění úvěrové smlouvy je předmětem banky, ale kancelář by měla zajistit a umět vysvětlit potřebné
 • Zajištění výpisu z katastru nemovitostí, katastrální mapy by měla být samozřejmost
 • Zajištění ověření podpisů prodávajících a kupujících u notáře je povinnost i nyní
 • Vypracování smlouvy o úschově u advokáta by měla být součást povinnosti v rámci nového zákona v realitním sektoru nebo formou povinného pojištění jednotlivé realitní kanceláře
 • Podání na katastr nemovitostí návrh na vklad kupní smlouvy
 • Vypracování předávacího protokolu a zde většinou práce realitního makléře končí

Věk: Způsobilost k právním úkonům (18 let – bez omezení)
Vzdělání: není podmíněno – může to být i osoba se základním vzděláním
Znalost jazyka: není podmíněno
 

4. Předmět legislativního návrhu – predikce cílového stavu

4.1. Preambule
Provozováním realitní kanceláře se rozumí zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí. Zprostředkování nákupu, prodeje a pronájmu bytů a nebytových prostor. Poskytování poradenství v oblasti nákupu, prodeje a pronájmu nemovitostí.
Živnostenským oprávněním se rozumí u koncesované živnosti den nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese.

4.2. Odborná způsobilost
Odborná způsobilost pro koncesovanou živnost bude upravena zvláštními předpisy uvedenými v příloze č. x živnostenského zákona.
Návrh:
a) doklad o středoškolském vzdělání ukončeném maturitní zkouškou nebo
b) doklad o absolvování vyšší odborné školy v oblasti ekonomie, právo, finance
c) doklad o vykonání zkoušky podle vyhlášky vydané ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
d) doklad o absolvování 150 hodinového kvalifikačního kurzu v realitní oblasti pořádaného pověřeným ministerstvem

5. Identifikace použitých metod a analýz

K tomu, abych mohla vyhodnotit zavedení nového zákona na trh a jeho následný vliv na naši společnost použiji jednotlivé analýzy. Mezi ně bude patřit především SWOT analýza, kde se zaměřím z dlouhodobého hlediska na zhodnocení silných stránek projektu prosazení nového zákona, naopak jeho stránek slabých. Příležitostí, které toto nové vymezení kvalifikačních předpokladů pro znalostní odbornost realitního makléře za jasně definovaných podmínek a také hrozby, které tato implementace může způsobit a na které je třeba myslet v období zavádění koncese na trh.
V neposlední řadě jsem se rozhodla použít SLEPT analýzu, která zajistí na věc pohled se sociálního, legislativního, ekonomického, politického a technologického hlediska.
Dále pak jsem zvolila použít metodu MAP, která je rozdělená do tří fází. První identifikuje faktor, který bude rozhodující a tím pádem bude silně působit na návrh nového zákona. V dalším kroku budu analyzovat situaci dosavadního vývoje a v kroce posledním predikci vývoje implementace nového koncesního zákona.
 

5.1. SLEPT analýza

Nyní se zaměříme na dílčí faktory.
 

5.1.1. Sociologický faktor

Vzhledem k tomu, že u nás v síti pracují lidé ve věku od zákonné plnoletosti až do věku důchodového a musejí plnit certifikace, testy, školení a zvládat zadávání dat do IT systémů, pak se domnívám, že by příchod koncese neměl být potíž ani pro ostatní podnikatele v tomto oboru, kteří mají předpoklad pro to, aby podnikali v cílené úrovni, kterou tímto návrhem chceme dosáhnout.
 

5.1.2. Legislativní faktory

Legislativní faktor je předmětem návrhu, dnes máme realitní činnost mezi živnostmi volnými, kde konkrétně v zákoně není zmínka o poradenství v oblasti realit. Toto ustanovení jíž není dostačující požadavkům zákazníků dnešní doby, nepodporuje žádnou garanci kvality služeb a bezpečnost průběhu celého obchodního případu.
 

5.1.3. Ekonomický faktor

Vzhledem k tomu, že v minulém roce byl schodek ve státním rozpočtu 142,8 miliard Kč, tak nebude jednoduché přesvědčit zákonodárce o tom, že je potřeba ze státního rozpočtu podpořit i tuto invenci. „V roce 2011 byly pozastaveny certifikace plateb pro operační programy Doprava, Životní prostředí a ROP Severozápad Ústeckého a Karlovarského kraje. Platby nyní nejsou propláceny ani u programu Vzdělání pro konkurenceschopnost. Kvůli problémům v těchto programech se schodek prohloubil asi o 12,8 miliardy korun, tedy o 7,8 miliardy korun proti schválenému rozpočtu,“ uvedl do českých novin ministr financí Miroslav Kalousek.
Zde proto vidím složité prosazování z hlediska podpory ze státního rozpočtu, tak i z fondů Evropské unie.

deficit

 

5.1.4. Politické faktory

Stabilita na české politické scéně taktéž není optimální silnou stránkou pro podporu zavedení realitní koncese. Ještě stále jsou na programu politicky lákavější procesy jako jsou především privatizace nemovitého majetku či deregulace nájemného. Z obchodního pohledu možná není zavedení koncese pro politika dostatečně motivační, z pohledu lobbisty možná ano. Otázkou je, zda se dá stihnout během čtyřletého mandátního období prosadit tento návrh v platnost.

5.1.5. Technologické faktory

Technologické faktory zde máme více než dobré. V dnešní době už si těžko umím představit realitního makléře, který nezajišťuje marketing prodeje jím nabízené nemovitosti zároveň prostřednictvím internetu. V této soukromé sféře beru technologické a mobilní vybavení k práci téměř za samozřejmost.

Závěr:
Pro úspěšné zavedení realitní koncese na český trh je potřeba především posílit ekonomický, politický a legislativní sektor.
 

5.2. Metoda MAP

Metoda MAP je založena na rozložení vnější analýzy (SLEPT) do tří navazujících
fází / kroků.
1. Identifikace faktorů, jejichž působení může být relevantní z hlediska návrhu strategie.
2. Analýza jejich dosavadního působení (ozn. též retrospektivní analýza).
3. Predikce vývoje (ozn. též retrospektivní analýza).

Výhodou MAP přístupu k analýze je především to, že se do zpracování analýzy vnáší systematičnost, řád. Tento postup je zárukou toho, že se na aspekt perspektivnosti analýzy nezapomene. V prvním kroku jde především o to identifikovat všechny důležité faktory, které mohou ovlivňovat rozhodování o strategii. Tato fáze analýzy může mít v nejjednodušším případě podobu interview s experty nebo konvenční diskuse expertů. Lze však uplatnit i sofistikovanější metody, například brainstorming

5.2.1.

Hlavním motivačním faktorem pro spotřebitele považuji jistotu během transakce, garanci služeb, bezpečnost průběhu obchodu, pojištění realitní kanceláře a následnou ochotu za tyto hodnoty zaplatit.
A naopak hlavním motivačním faktorem pro naši společnost RE/MAX a další realitní kanceláře považuji získání většího podílu na trhu, likvidaci neprofesionální a méně profesionální „konkurence“. Zlepšení pověsti tohoto oboru.
 

5.2.2.

Situaci v Čechách dokládám grafem, který znázorňuje nedůvěru spotřebitelů v realitní makléře:

velikost-realitniho-trhu

5.2.3.

Predikce budoucnosti implementace nové legislativní úpravy se dá odhadovat při veškerém optimismu na 6-7 let. Poté získání důvěry spotřebitele na dalších 5 let od zavedení nové úpravy a vstupu do praxe, povědomí.
 

6. Analýza očekávání a zpětné vazby „stakeholders“

Vlastníci realitních kanceláří

Očekávání:

 • zlepšení systému v návaznosti na Evropskou unii
 • menší konkurence na trhu
 • zlepšení úrovně poskytovaných služeb v návaznosti na ustálení adekvátní výše provizí za poskytnuté poradenství

Cíle a priority:

 • garance bezpečného průběhu obchodu
 • cena služeb obhajitelná a podložená certifikací
 • vetší jistota z hlediska kvality náboru nového realitního makléře

Management

Očekávání:

 • věrohodnější informace o prodejních partnerech – potažmo realitních makléřích
 • stabilizace pracovního týmu


Cíle a priority:

 • zavedení controllingu
 • zavedení postižení při porušení etického kodexu
 • zavedení ombudsmana

Realitní makléři

Očekávání:

 • zlepšení pracovních podmínek
 • vyšší požadavky na kvalifikovanost pracovníků
 • menší konkurence

Cíle a priority:

 • informace podporující iniciativu pracovníků a jejich další vzdělávání

Odbory

Očekávání:

 • odpor v návaznosti na vyšší kritéria odbornosti
 • odboj proti zavedení koncese z důvodu pohodlnosti a jednoduché možnosti výdělku na úkor neznalosti oboru klientů
 • odpor proti vysokým požadavkům zavedeného povinného pojištění realitních kanceláří

Cíle a priority:

 • Oportunistický přístup k obchodu nehledíc na potřeby zákazníka
 • Nevůle se vzdělávat
   

7. Diagnóza silných a slabých stránek, hrozeb a příležitostí formou SWOT

Pro kritické zhodnocení použiji tzv. SWOT analýzu silných a slabých stránek, potencionálních negativ a potencionálních zdrojů. Tato analýza slouží jako suma předchozích analýz.
 

7.1. Silné stránky

1. Kvalitní a výkonný management
2. Kvalitní podnikatelský záměr podpořen maximálně i legislativně
3. Vysoce kvalitní zázemí realitní kanceláře
4. Známá a věrohodná značka na trhu
5. Důvěryhodnost kanceláře a rapidní zvýšení využití služeb realitní kanceláře
 

7.2. Slabé stránky

1. Byrokracie spojená se zkouškami a udělením koncese
2. Ekonomický náklad na zřízení speciální komise
3. Odpor odborů
 

7.3. Příležitosti

1. Zvýšení tempa ekonomického růstu pro profesionální realitní kanceláře
2. Zvýšení tempa ekonomického růstu pro profesionální realitní makléře
3. Zlepšení celkové image této profese
4. Zvýšení podílu na trhu pro profesionální realitní kanceláře
5. Mediální vymývání mozků populistickými pořady postavené na kauzách v oblastní korupce spojené s nemovitostmi
 

7.4. Hrozby

1. Politické vlivy
2. Finanční náklady na zavedení nového systému

 

9. Model budoucího stavu

Nastolení realitní koncese je obrovskou příležitostí v době krize nejen pro naši síť RE/MAX, ale v podstatě pro každou realitní kancelář, která stále věří, že s poctivostí se nejdál dojde a chce poctivě poskytovat zákazníkům kvalitní poradenství s celou škálou služeb, na které má zákazník v průběhu obchodního případu ve vyspělé kultuře právo.

model-budouci-stav

Graf výše znázorňuje 14% tržní podíl na realitním trhu společnosti RE/MAX dnes a predikci postupného ovládnutí trhu v následujících letech a to pouze díky připravenosti na změnu, kterou s sebou přinese zavedení realitní koncese. Patří proto ve SWOT analýze mezi největší příležitosti, které dávám důraz. Současný trh je odhadnut na 160 miliard korun, kde jak jsem již zmínila v kapitole popisující současný stav, patří 52 % realitním kancelářím. Oproti roku 2009 se jedná o 9% pokles tohoto podílu. Když srovnám se Spojenými státy americkými, kde je podíl realitních kanceláří téměř 100 %, pak je jasné, že vývoj zde bude trvat mnoho let.

9.1 Koncepce zásahu do firemních systémů

Koncepce zásahu by měla být dotována státem nebo z fondů Evropské unie. Příslušné ministerstvo by mělo zvolit odbornou komisi pro testování realitních makléřů a zároveň určit školicí společnosti, které budou akreditované pro povinné školení makléřů v minimálním rozsahu 150 hodin, jako je tomu tak ve vyspělých ekonomikách.
Asociace realitních kanceláří či jiná nová obdobná asociace by měla předložit propracovaný návrh celého procesu realizace.
 

10. Závěr

Práce je pro mne prvotním podkladem pro skutečný zásah na realitní trh, který je tolik žádoucí. Jednotlivé analýzy ukazují na situaci současnou, příležitosti hovořící pro implementaci realitní koncese, její pozitiva, negativa i hrozby. Větší realitní společnosti si pomalu začínají uvědomovat negativní obraz u veřejnosti a své makléře se snaží vzdělávat. Certifikované zkoušky pro realitní makléře nabízí třeba Asociace realitních kanceláří. Toto školení ale není pro členy asociace povinné. RE/MAX se v roce 2009 podílel na vzniku nezávislé celostátní certifikace podle mezinárodních norem ISO. Společnost má nastavený několikastupňový vzdělávací program a všechny své makléře firma každý rok testuje ze základních odborných znalostí. Problémem však stále zůstává velká fluktuace makléřů, jež pracují jako OSVČ a dobře vyškolených a tedy profesionálních makléřů zůstává ve firmách poměrně málo.
 

11. Seznam použité literatury:

(1) Miloslav Keřkovský, Ekonomie pro strategické řízení, Teorie pro praxi, Praha: C.H.BECK, 2004
(2) Miloslav Keřkovský, Oldřich Vykypěl, Strategické řízení. Teorie pro praxi. 2.vydání. Praha: C.H.BECK, 2006
(3) Jiří Stýblo, Personální management jako nástroj řízení změn, Management, 1. Vydání, Nakladatelství VOX – Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., 2004
(4) Ministerstvo financí


(1) http://klient.remax-czech.cz/
(2) http://www.remax-czech.cz/chci-vlastnit-kancelar-remax
(3) C:UsersHPDesktopclanek.html
(4) http://www.arkcr.cz/?c_id=1550
(5) http://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mf-zverejni-vysledky-statniho-rozpoctu-ceka-se-vyssi-schodek/735537
(6) www.realitymorava.cz
 

Seznam použitých zkratek:
CEPI – Evropská rada realitních živností
WEB – název aplikace
SWOT – analýza silných a slabých stránek
S – silné stránky
W – existující negativa
O – budoucí příležitosti
T – potencionální negativa
MLS – Multiple listing service – systém webové aplikace, ve kterém mají realitní makléři možnost sdílet nabídky a poptávky
ČAK – Česká advokátní komora
SLEPT - social, legal, economic, policy, technology
MAP – Monitor, analyse, predict
CRM ISO – Certifikovaný makléř dle normy ISO
MAXIS – interní databáze RE/MAX pro zadávání a párování nabídky s poptávkou
RAMS – Regionální administrativně manažerský systém
ROP – Regionální operační program (slouží k čerpání dotací z fondů Evropské unie)