Obchodní podmínky

1. Pojmy

Realitní kanceláří RE/MAX se rozumí každá fyzická či právnická osoba podnikající na území České republiky v oblasti obchodu s realitami, která je na základě smlouvy o frančíze smluvně oprávněna k využívání systému RE/MAX. Každá realitní kancelář RE/MAX je nezávisle vlastněna a provozována.
Realitním makléřem se rozumí osoba vyškolená v rámci systému RE/MAX, nezávisle podnikající na území České republiky v oblasti zprostředkování obchodu a služeb s realitami, která je smluvně zavázána k některé z realitních kanceláři RE/MAX a na základě smlouvy s ní je oprávněna k užívání systému RE/MAX.
Klientem se rozumí jakákoliv fyzická či právnická osoba, které některá z realitních kanceláří RE/MAX anebo některý z realitních makléřů poskytují realitní služby.
Smlouvou se rozumí smlouva o poskytování realitních služeb (zprostředkování prodeje či pronájmu nemovitosti) uzavřená mezi konkrétní realitní kanceláří RE/MAX a klientem.

2. Etický kodex

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři postupují při poskytování svých služeb vždy v souladu se zájmy klienta a při své činnosti se řídí právním řádem České republiky a Etickým kodexem RE/MAX Česká republika, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách.

3. Smlouva o poskytování realitních služeb

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři poskytují realitní služby pouze na základě písemné Smlouvy. Veškeré garance a výhody poskytované klientovi v rámci systému RE/MAX jsou podmíněny uzavřením písemné Smlouvy.

4. Odměna

Za poskytování realitních služeb náleží realitním kancelářím RE/MAX a jejich realitním makléřům odměna (provize) stanovená ve Smlouvě. Realitní kancelář RE/MAX a její realitní makléři jsou povinni bez vyžádání vystavit a předat klientovi řádný daňový doklad o vyúčtování odměny (provize), který bude vedle všech právních náležitostí obsahovat i příslušnou výši DPH, pokud je realitní kancelář RE/MAX plátcem DPH. Odměna zahrnuje odměnu za zprostředkování prodeje/pronájmu nemovitosti a zahrnuje Minimální rozsah služeb bez ohledu na to, do jaké míry byly v konkrétním případě klientem využity.

5. Postup při prodeji/pronájmu a vzorové dokumenty

Popis standardního postupu prodeje/pronájmu nemovitosti a vzorové dokumenty jsou uvedeny na webových stránkách www.re-max.cz.

6. Úschovy peněz a depozitní účty

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři jsou oprávněni nabízet klientům pouze notářskou či advokátní úschovu kupní ceny. Pro účely složení blokovacího deposita mají realitní kanceláře RE/MAX povinnost vést samostatný bankovní účet, na kterém jsou skládány prostředky klientů, a to odděleně od účtu určeného pro běžný provoz kanceláře.

7. Minimální rozsah služeb

        a.     Prohlídka nemovitosti a doporučení kupní ceny/výše nájemného

        b.     Inzerce na webu www.re-max.cz, vypracování marketingové strategie za účelem propagace nemovitosti zahrnující umístění reklamní plachty, inzerce v tisku a jiných mediích, atd.

        c.     Zajištění výpisu z katastru a katastrální mapy

        d.     Zajištění prohlídek nemovitosti se zájemci

        e.     Uzavření dohody o složení blokovacího depozita s kupujícím a převzetí blokovacího depozita, zorganizování potřebných jednání smluvních stran nezbytných k uzavření smlouvy o advokátní či notářské úschově, příp. smlouvy o smlouvě budoucí kupní/nájemní a smlouvy kupní/nájemní , nebo smlouvy o smlouvě budoucí a smlouvy o převodu členských práv spojených s členstvím v družstvu

        f.      Zajištění úhrady daně z nabytí nemovitosti

        g.     Příprava standardní smluvní dokumentace (smlouva o smlouvě budoucí kupní/nájemní, kupní/nájemní smlouva příp. smlouva o převodu členských práv spojených s členstvím v družstvu, smlouva o advokátní úschově, návrh na vklad)

        h.     Organizace podpisu smluvní dokumentace včetně ověření podpisů

        i.      Podání návrhu na vklad vlastnického práva k nemovitosti včetně zajištění kolku

        j.      Předání nemovitosti včetně odečtu měřidel a vypracování předávacího protokolu

8. Stav nemovitosti

Realitní kanceláře RE/MAX ani jejich realitní makléři neodpovídají za škodu, která vznikne v případě, že klient zamlčel či uvedl nepravdivé údaje ohledně stavu nemovitosti.

9. Informační povinnost

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři po celou dobu platnosti smlouvy pravidelně informují klienta o stavu objednaných služeb.

10. Reklamace

Klient může kdykoliv využít svých práv dle Reklamačního řadu RE/MAX Česká republika, jehož celé znění je zveřejněno na webových stránkách www.remaxwell.cz. Klient má právo kdykoliv reklamovat kvalitu poskytovaných služeb u jakékoliv realitní kanceláře RE/MAX nebo na zelené lince RE/MAX Česká republika (tel.: 800 888 808). Realitní kanceláře RE/MAX i pracovníci zelené linky jsou povinni se vždy řídit Reklamačním řádem RE/MAX Česká republika a jakoukoliv připomínku či stížnost klienta bez odkladu vyřídit.

11. Ombudsman

Realitní kanceláře RE/MAX a jejich realitní makléři garantují klientům nezávislé přezkoumání a posouzení reklamací prostřednictvím ombudsmana.

12. Povinné pojištění odpovědnosti za škodu

Realitní kanceláře RE/MAX jsou povinny mít pojištění odpovědnosti za škodu v souladu s interními předpisy systému RE/MAX. Případná škoda, kterou by realitní kancelář RE/MAX či její makléři způsobili na majetku klienta v průběhu obchodní transakce, je kryta tímto pojištěním.

13. Identifikační povinnost

Realitní kanceláře RE/MAX jsou v souladu se zákonem č. 253/2008 Sb., zákon o opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění, povinnou osobou a jako takové mají povinnost provést identifikaci klienta a identifikační údaje po zákonem stanovenou dobu uchovat.