FAQ - nejčastěji kladené dotazy

Proč nabízet nemovitost přes realitní kancelář?

Realitní kancelář má mnohem větší možnosti inzerce nemovitosti. Vede si databázi poptávajících klientů a tím zvyšuje šanci k nalezení případného zájemce. Realitní kancelář má rovněž přístup na speciální realitní servery, kde běžný občan není oprávněn zadávat vlastní nabídku.

Jaké jsou podmínky nabídky?

K tomu, aby jste nemovitost mohli nabízet, musíte nejprve prokázat vlastnická práva k nemovitosti, a to např. výpisem z katastru nemovitostí, darovací či kupní smlouvou nebo nájemní smlouvou na družstevní byt.

Jaký je průběh nabídky?

Vaši nemovitost si nejprve prohlédne certifikovaný realitní makléř a zhotoví fotodokumentaci a plánky, pokud si je nedodáte sami. Následuje ověření skutečnosti, že jste opravdu vlastníkem nemovitosti a sepsání smlouvy o zprostředkování prodeje či pronájmu. Poté nabídku v naší realitní kanceláři zpracujeme a zařadíme do databáze nabízených nemovitostí. S případnými zájemci o vaši nemovitost, po předchozí domluvě s vámi, realizujeme prohlídky. Pokud se zájemce pro koupi rozhodne, přichází na řadu sepsání smlouvy a platba za nemovitost.

Podle čeho si vybrat správnou realitní kancelář?

Vhodnou realitní kancelář si vybíráme podle mnoha kritérií. Seriózní a kvalitní realitní kancelář nepožaduje žádné peníze předem. Na všechny vaše otázky jasně odpoví. Realizuje obchod, jak se říká, od A až po Z. Snaží se Vám vyhovět ve všech směrech.

Je lepší nabízet nemovitost pomocí jedné či více realitních kanceláří?

Vždy je lepší zadat prodej nebo pronájem své nemovitosti pouze jedné realitní kanceláři. V tomto případě má tato kancelář větší možnosti inzerce výhradně zadané nemovitosti a tím pádem také rychleji nalezne případného zájemce. Realitní kancelář rovněž věnuje těmto zakázkám větší pozornost oproti ostatním (nevýhradně zadaným). V případě, že zadáte nemovitost více realitním kancelářím, případného zájemce to spíše odradí. A to proto, že danou nemovitost najde v inzerci několikrát, s různým popisem a často i s různými cenami. Čím více realitních kanceláří nemovitost nabízí, tím spíše bude nabídka vypadat v očích zájemce jako zřejmě neprodejná - právě proto, že jí majitel nabízí v tolika realitních kancelářích.

Co všechno pro mě může realitní kancelář udělat?

Kvalitní realitní kancelář by měla být schopna zajistit obchod takzvaně "na klíč". Našim klientům se snažíme vyjít v rámci našich možností a znalostí maximálně vstříc a na přání zajistit mimo jiné také znalecký odhad, právní služby, hypotéku a jiné.

Co znamená výhradní (exkluzivní) a nevýhradní (neexkluzivní) smlouva?

Výhradní (exkluzivní) smlouva znamená, že si po pečlivém zvážení vyberete jednu realitní kancelář, které vaši nemovitost svěříte a ta bude nabízet tuto nemovitost jako jediná kancelář na trhu. Ani vy jako majitel ve většině případů nemovitost sám nenabízíte.
Nevýhradní (neexkluzivní) smlouva dovoluje majiteli nabídnout nemovitost do více realitních kanceláří a zároveň ji nabízet i sám.

Co znamená výhradní co- exkluzivní smlouva?

Co - exkluzivní smlouva znamená, že si po pečlivém zvážení vyberete jednu realitní kancelář, které vaši nemovitost svěříte a ta bude nabízet tuto nemovitost jako jediná kancelář na trhu, ale vy jako majitel máte právo si nemovitost nabízet a prodat sám.

Je lepší uzavřít s realitní kanceláří výhradní (exkluzivní) nebo nevýhradní (neexkluzivní) smlouvu?

Určitě je lepší uzavřít výhradní smlouvu, a to z několika důvodů. Výhradní zakázky mají vždy přednost před ostatními a realitní kancelář jim věnuje větší pozornost. Prezentace výhradní zakázky má vždy větší možnosti a tím i šanci na rychlejší nalezení případného zájemce. Pokud majitel uzavře nevýhradní smlouvu a nemovitost nabízí více realitních kanceláří, výsledný efekt pro konečného zájemce je spíše odrazující, protože danou nemovitost najde v inzerci několikrát, s různým popisem, různými cenami a čím více kanceláří nemovitost nabízí, tím spíše bude nabídka vypadat v očích zájemce jako zřejmě neprodejná.

Co když se nemovitost neprodá či nepronajme? Platím nějaké poplatky?

Naše kancelář do doby realizace obchodu pracuje na své náklady a riziko. V případě, že je neúspěšná, nese náklady sama.

Jaký je nejjistější způsob prodeje nemovitosti?

Pokud si vyberete správnou a kvalitní realitní kancelář, máte jistotu, že nepřijdete ani o svoji nemovitost ani o peníze. Realitní kancelář na celý obchod dohlédne a vše si prověří.

Co je to Rozhodčí doložka?

Rozhodčí doložka znamená, že se strany dohodnou na tom, že jejich případný spor nebude rozhodován u soudu, ale u nezávislého rozhodce. Chcete-li mít jistotu, že se v případě jakéhokoliv majetkového sporu z vašich smluvních vztahů domůžete svého oprávněného nároku a získáte velmi rychle závazné a vykonatelné rozhodnutí s daleko nižšími náklady, než jsou náklady soudní, pak je rozhodčí doložka řešením.

Jak dlouho trvá zápis do katastru nemovitostí od podání návrhu?

Katastrální pracoviště zapíše vznik, změnu nebo zánik vlastnického nebo jiného věcného práva vkladem do katastru nemovitostí až na základě pravomocného rozhodnutí katastrálního pracoviště o povolení vkladu. O povolení vkladu musí katastrální pracoviště podle správního řádu rozhodnout do 30 dnů, ve složitějších případech do 60 dnů. Lhůta pro zápis práva do katastru nemovitostí je podle § 51 odst. 1 písm. a) katastrální vyhlášky do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení vkladu. Záznam musí katastrální pracoviště provést do 30 dnů po doručení rozhodnutí státního orgánu nebo jiné listiny potvrzující nebo osvědčující právní vztahy. Poznámku musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí nebo naopak zrušit do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru nemovitostí nebo jejímu výmazu [viz § 5 odst. 3 písm.c) katastrálního zákona].
Bezodkladně se zapisují poznámky na podkladě usnesení soudu o nařízení exekuce a rozhodnutí o zajištění majetku v trestním řízení, popřípadě jiné poznámky, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis (§ 51 odst. 4 katastrální vyhlášky). Změny jiných údajů v katastru nemovitostí musí katastrální pracoviště vyznačit v katastru nemovitostí do 60 dnů od doručení listiny, která změnu dokládá nebo na základě které se změna do katastru nemovitostí zapisuje [viz § 51 odst. 3 katastrální vyhlášky].

Jak dlouho trvá prodej nemovitosti?

Záleží na ceně,lokalitě, typu a specifikách nemovitosti. U bytů je to obvykle do 4 měsíců, u rodinných domů do 5-ti měsíců, u pozemků a komerčních objektů od 3 do 12 měsíců. Je mnoho faktorů a okolností, které ovlivňují dobu prodeje, ale hlavním je vždy momentální situace na trhu s nemovitostmi a nepochybně dobrý výběr realitní kanceláře. Zájemci si nemovitost vyhledávají především podle lokality a CENY. Právě cena je rozhodující a doba prodeje na ceně závislá. Předražené nemovitosti jsou na dnešním trhu prakticky neprodejné. Tržní hodnotu vaší nemovitosti určí pouze odborník v oboru, na kterého byste se měli obrátit.

Kdo připravuje kupní a jiné smlouvy?

Smlouvy připravuje advokát. Jsou připravovány nestranně, tzn. ani ve prospěch kupujícího ani prodávajícího. Za jejich vyváženost odpovídá advokát. Je samozřejmostí, že každá ze stran si může přizvat ještě vlastního právního zástupce.

Kdo platí daň z nabytí nemovitých věcí?

Daň z nabytí nemovitých věcí platí prodávající, kupující je ručitelem. V případě, že prodávající na výzvu finančního úřadu daň nezaplatí, povinnost platit daň přechází na kupujícího.Daň se vypočítává z kupní ceny resp. z ceny stanovené znaleckým posudkem. Vždy se daň platí z té hodnoty, která je vyšší. Realitní kancelář by měla zajistit zaplacení daně z převodu nemovitosti.

Jak probíhá prohlídka nemovitosti?

Termín prohlídky je stanoven vždy dopředu, v souladu s vašimi časovými možnostmi. Certifikovaný makléř dohodne termín prohlídky tak, aby vyhovoval jak vlastníkovi, tak zájemci o koupi. Během samotné prohlídky, která trvá obvykle 30 minut, certifikovaný makléř provede zájemce nemovitostí, podá zájemcům veškeré informace o ní a odpovídá na doplňující otázky. Poté si certifikovaný makléř se zájemci stanoví lhůtu na rozmyšlenou. Po uplynutí této lhůty vás informuje o výsledném rozhodnutí zájemců. Pokud bylo negativní, sdělí vám důvod, proč se zájemci nerozhodli pro koupi. V případě kladného stanoviska vyvolá jednání mezi stranou prodávající a kupující a vzájemně odsouhlasí podmínky prodeje. Po vzájemném souhlasu s podmínkami prodeje zajistí složení blokační zálohy (jistiny). Dále zajistí vypracování smluv od advokátů a notářů, předání nemovitosti, přepis energií a ve spolupráci se znalcem a daňovým poradcem zaručí vypracování znaleckého posudku a daňového přiznání.

Co je to franchising?

Je to osvědčená a velice účinná forma podnikání. Statisticky je sedmkrát bezpečnější a jistější forma podnikání než samostatné podnikání. Hlavní výhodou je rychlý začátek, možnost využívání zkušeností a know-how franchisora a významné úspory nákladů.

Samotné slovo „franchising” znamená doslova „býti svobodným”. Idea franchisingu nespočívá pouze na prodeji nároku k užívání loga sítě nebo ochranné značky zboží, ale je to celý systém řízeného podnikání. Slovo „systém” je klíčem k pochopení zásad podnikání opírajícího se o franchising. Odběratel licence může totiž počítat ze strany poskytovatele licence se systémovou a systematickou péčí – se školeními pro sebe a svůj tým, na marketingové kampaně podporující prodej či na know-how pro daný obor.

Máte další dotazy? Neváhejte nás kontaktovat, rádi rozšíříme o další Vaše dotazy sekci FAQ